ΕφΑθ 2555/2020: Σχολιασμός του Παναγιώτη Δεληγιάννη στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, τεύχος Μαρτίου 2022, σελ.310.

«Ο καθορισμός του «εύλογου» ποσού, ανήκει σύμφωνα με το Ακυρωτικό, στην ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια των δικαστηρίων ουσίας, διότι αυτά καταλήγουν στο συγκεκριμένο ποσό μετά από την ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών (συνθήκες ατυχήματος, τυχόν συνυπαιτιότητα, ηλικία κλπ). Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή τη διακριτική ευχέρεια, υπάρχουν κάποια όρια που διαμορφώνονται από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της κοινής περί δικαίου συνείδησης. Στην περίπτωση που ο δικαστής «περάσει» αυτά τα όρια (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω), τότε κατ΄ εξαίρεση η κρίση του σχετικά με τον υπολογισμό της «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης θα είναι αναιρετικά ελεγκτή κατά το ΚΠολΔ 559 αρ. 1 ή 19, λόγω παραβίασης της εκ του άρθρου 25 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας…»

Διαβάστε περισσότερα στο qualex.gr.