ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Απόφαση 1106/2019

Νίκη στον Άρειο Πάγο: το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτή την αναίρεσή μας ως προς όλους τους αναιρετικούς λόγους. Επιδίκαση ηθικής βλάβης, πρόσθετης αποζημίωσης λόγω αναπηρίας και αμοιβής οικιακής βοηθού.

«…Συμπερασματικά και μετά την ουσιαστική παραδοχή του 1ου, 2ου κατά το Α’ σκέλος αυτού και του 3ου αναιρετικού λόγου, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος αυτής, που αφορά το κεφάλαιο της πρόσθετης ιδιαίτερης αποζημίωσης του άρθρου 931 ΑΚ, της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και της αποζημίωσης για πλασματική αμοιβή οικιακής βοηθού-θεραπενίδος του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ, για το χρονικό διάστημα από 15-4-2012 έως την άσκηση της αγωγής, στο Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση από άλλον Δικαστή (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ)…»

Διαβάστε όλη την απόφαση εδώ.